+ نوشته شده توسط سرخوش در چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 15:18 |
ماکت حجمی

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سرخوش در چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 13:14 |

 

اسکیس دفترکار معماری

 

 

 

+ نوشته شده توسط سرخوش در سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 23:35 |

 

طرح۲(موضوع خانه مسکونی)

 

 

+ نوشته شده توسط سرخوش در سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 23:24 |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سرخوش در سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 14:34 |